Kňazi našej farnosti
Prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.

Prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.

Dekan

Ľubomír Pekarčík sa narodil v hornooravskom mestečku Trstená, v rodine Karola a Anny rodenej Hrbčovej 27. mája 1960 ako najmladší z piatich súrodencov. Už samotné prostredie, v ktorom sa narodil, jeho nábožensky hlboko založená rodina, spôsob jej života, ale i spôsob života ostatných obyvateľov mesta, priúčali ho odmalička k základným životným postojom, k pracovitosti, k poctivému prístupu k životu i vzťahu k svojmu okoliu.

Po skončení základnej školy a tunajšieho gymnázia, nastúpil na teologické štúdiá v Bratislave. Kňazské svätenie prijal 16. júna 1985 v Nitre z rúk otca biskupa Dr. Jána Pastora. Po vysviacke dostal dispozíciu na kaplánske miesto v Liptovských Sliačoch a o pár mesiacov do Ružomberku. Začala sa jeho kňazská dráha. Ako kaplán plnil svoje dušpastierske poslanie s veľkým oduševnením. Venoval sa najmä činnosti s deťmi, mládežou a chorými. Po odchode z tejto „kaplánky” sa v roku 1989 stal duchovným správcom farnosti Hruštín s filiálkami Vaňovka a Babín, kde aktívne pracoval 15 rokov. Rozprúdil vo farnosti náboženský život, bol neobyčajne horlivým kňazom, ktorý sa celou svojou bytosťou oddával kňazskej činnosti. Venoval sa dospelým, starým a chorým práve s takou pozornosťou akou vedel pritiahnuť deti a mládež. Využíval svoj dar pre pastoračné a organizačné vedenie pri všetkých príležitostiach, medzi ktoré okrem iných patrí napríklad generálna oprava farského kostola, prístavba a generálna oprava kostola vo Vaňovke, postavenie novej farskej budovy v Babíne…

Širšie pole pôsobnosti sa mu naskytlo v meste Dolný Kubín. Od 21. marca 2004 bol z rozhodnutia sídelného spišského biskupa Mons. prof. ThDr. Františka Tondru na slávnostnej sv. omši vo farskom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej uvedený do úradu nového dolnokubínskeho farára a dekana. Jeho dušpastierska horlivosť sa prejavuje aj na tomto pôsobisku. Z jeho všestrannej tunajšej práce vzišlo mnoho významných udalostí ako napríklad: ekumenická slávnosť pri príležitosti požehnania Pamätníka slovenského kríža ekumenickej jednoty na Skalke nad Vyšným Kubínom, vybudovanie novej kaplnky Sedembolestnej Panny Márie umiestnenej na ulici M.R. Štefánika v Dolnom Kubíne, spoluúčasť na otvorení detašovaného pracoviska študijného odboru Sociálna práca a manažment Katolíckej univerzity v D. Kubíne, vybudovanie nového Pastoračného centra pre potreby veriacich vo farnosti, dekanátny Eucharistický kongres, organizácia celoslovenskej ekumenickej pobožnosti, generálna oprava farského kostola sv. Kataríny Alexandrijskej, generálna oprava kostola Najsvätejšej trojice vo Vyšnom Kubíne, rekonštrukcia kaplnky Sedembolestnej Panny Márie v nemocnici v Dolnom Kubíne, …

Popri týchto mnohých náročných pastoračných úlohách sa v rokoch 1994 – 1996 venoval aj štúdiu na Pontificia Academia Theologica Cracoviensis (PL), kde získal licenciát z teológie (ThLic.). V roku 1998 úspešne zavŕšil svoje doktorandské štúdium na CMBF UK v Bratislave, kde získal doktorát z teológie (ThDr.) a doktorát z filozofických vied – odbor teológia (PhD.). V roku 2003 získal doktorát z pedagogiky (PaedDr.) na KU v Ružomberku a úspešne habilitoval (Doc.) na Pazmányho univerzite v Budapešti. V roku 2006 vykonal rigoróznu skúšku zo sociálnej práce a v roku 2009 bol menovaný za profesora prezidentom Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom. Doktrína Cirkvi je vlastne chrbticou kňaza ako učiteľa, tú ohlasuje, ňou formuje veriacich, aby “vedeli, čomu uverili”. Touto zásadou je preniknutý celý jeho kňazský život. A aby nás táto pravda prenikala a zapaľovala odovzdávať ju – náležitými prostriedkami – ďalej, nemalou horlivosťou sa taktiež venoval a venuje akademickej činnosti. Od roku 1995 pôsobil na Inštitúte sv. Ondreja v Ružomberku ako odborný asistent, v rokoch 1998 – 2000 ako prodekan pre rozvoj a výchovnú prácu na KPF ŽU, v roku 2001 ako prorektor pre rozvoj a výchovnú činnosť na Katolíckej Univerzite v Ružomberku a od roku 2008 ako riaditeľ Inštitútu A. Radlinského v Dolnom Kubíne. V súčasnosti pôsobí aj ako profesor na katedre katechetiky a systematickej teológie a na katedre sociálnej práce PFKU v Ružomberku, kde prednáša predmety úvod do teológie, katolícku morálku, sociálnu náuku Cirkvi a vedie semináre z katolíckej morálky, bioetiky. S akademickou činnosťou sa spája aj práca vedúceho i oponenta mnohých bakalárskych, diplomových, rigoróznych, dizertačných a habilitačných prác, členstvo v komisiách pre prijímacie skúšky, štátne záverečné skúšky a pre obhajoby prác. Zúčastňuje sa na vedeckých konferenciách a seminároch taktiež ako prednášateľ. Vykonal aj tri odborné stáže v SRN – Passau, Eichstätt, Freiburg. Bol poradcom KBS a spoluautorom projektu vzniku Katolíckej univerzity na Slovensku a vykonával funkciu moderátora KPF ŽU vo vzťahu ku Katolíckej cirkvi. Jeho publikačná činnosť je bohatá a rozmanitá – 5 autorských monografií, vysokoškolská učebnica Sociálna náuka Cirkvi, početné články v domácich i zahraničných periodikách a zborníkoch, recenzie kníh… K jeho odbornej činnosti patrí i pôsobenie v niekoľkých diecéznych a celoslovenských komisiách: katechetická, pastoračná, liturgická a komisia pre duchovnú obnovu pri KBS, člen presbyterskej rady Spišského biskupstva, člen vedeckej rady KU a člen vedeckej rady PF KU v Ružomberku, predseda odborovej komisie sociálna práca, podpredseda akademického senátu PF KU, člen Druhej diecéznej synody Spišského biskupstva.

Za svoju aktivitu bol ocenený Cenou dekana PF KU za vynikajúcu vedeckú a publikačnú činnosť. Taktiež získal významné ocenenie KU striebornou medailou za vedeckú činnosť a výraznú angažovanosť pri rozvoji KU – udelená 12. mája 2010 a pri príležitosti životného jubilea mu primátor mesta Dolný Kubín udelil „Cenu mesta” za verejnoprospešnú, výchovno-vzdelávaciu činnosť a aktívnu účasť v oblastiach kultúrneho, duchovného a spoločenského života.

Mgr. Marián Marhefka

Kaplán

Rodák z Podolínca
Dátum ordinácie: 17.6.2023
História pôsobenia:
3.7.2023 kaplán v Dolnom Kubíne

Mgr. Anton Melega

Kaplán

Rodák z Chrasti nad Hornádom

Dátum ordinácie: 18.6.2016
História pôsobenia:
18.6.2016 kaplán v Ľubici
1.7.2020 kaplán vo Vysokých Tatrách
3.7.2023 kaplán v Dolnom Kubíne

Mgr. Tomáš Rušin

Kaplán

Rodák z Vlkoviec

Dátum ordinácie: 20.6.2020
História pôsobenia:
20.6.2020 kaplán v Spišskom Podhradí
4.7.2022 kaplán v Dolnom Kubíne