Spoločenstvá vo farnosti
MLÁDEŽNÍCKY ZBOR

MLÁDEŽNÍCKY ZBOR

„Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré…“ (Rim 8,28)

Začiatky mládežníckeho speváckeho zboru siahajú do deväťdesiatych rokov. Nie je však známy presný dátum, kedy vznikol, no za celú jeho existenciu sa v ňom vystriedalo niekoľko generácii mladých ľudí.

Našou službou vo farnosti je spev pri liturgií (mládežnícke sv. omše, sviatky, odpusty a pod.), s ktorou sa spája jej význačnosť aj dôležitosť. “Aj miništranti, lektori, komentátori a členovia speváckeho zboru konajú opravdivú liturgickú službu. Preto nech plnia svoju úlohu s úprimnou nábožnosťou a náležite, ako sa patrí pri takej vznešenej službe a ako si to Boží ľud od nich právom žiada.” (Sacrosanctum concilium, č. 28)

Zároveň nás spája aj úprimná túžba po spoločenstve. “Spoločenstvo sa rodí vtedy, keď sa členovia skupiny rozhodnú a zaviažu dať si navzájom dar starostlivej prítomnosti” (kardinál Luis A. G. Tagle). Vieme, že naša chvála Boha je pravdivá vtedy, keď je to chvála ľudí, ktorí sa navzájom milujú podľa Kristových slov: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás.“ (Jn 13, 34). Preto sa snažíme vytvárať aj spoločenstvo mladých ľudí, ktorý veria v Boha a záleží im na kresťanských hodnotách, aby z nás mohli dozrieť dospelí ľudia schopní dávať ďalej to, čo sme dostali. Príkladom tohto „ovocia“ môžu byť aj mnohé príkladné rodiny a duchovné povolania, ktoré vzišli práve z nášho spoločenstva. Zároveň sme súčasťou Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM), vďaka ktorého podpore môžeme organizovať naše akcie.

V roku 2015 sme si za patrónov nášho zboru vybrali dvoch mladých blahoslavených – bl.Chiara Luce Badano a bl. Pier Giorgio Frassati. Svedectvá ich mladých životov sú pre nás veľkým vzorom ako prežívať práve ten čas našej mladosti, v ktorom sme súčasťou tohto zboru.

Ak túžiš viac sa zapojiť do života farnosti službou spevu/hry na hubodný nástroj a tvoriť vzťahy v spoločenstve mladých, pridaj sa k nám, radi ťa medzi sebou privítame.

MINIŠTRANTI

MINIŠTRANTI

Miništrant je služobník, ktorý pomáha kňazovi počas bohoslužieb. Latinské slovo “ministrare”  znamená „slúžiť“, čo znamená činiť druhému to, čo si praje. Pri liturgii miništrant slúži nielen celebrujúcemu kňazovi, ale najmä samotnému Pánu Bohu.

Duchovnými patrónmi miništrantov sú svätý Tarzícius a svätý Dominik Savio.

Spoločenstvo miništrantov sa snaží svojou službou pomáhať pri bohoslužbách. Toto spoločenstvo je určené mladým chlapcom od 3. ročníka ZŠ, ktorí chcú aktívne pomáhať kňazovi pri slávení liturgie.

Chlapec, ktorý sa dobrovoľne rozhodne prisluhovať pri liturgických obradoch, by mal byť pre ostatných vzorom predovšetkým pevnou vierou v Pána Ježiša. Svätý apoštol Pavol povedal: … keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. Preto je potrebná láska, ktorá vyplýva z viery v Ježiša Krista. Kto miluje Pána Boha, nepácha zlo, je plný viery, neprotirečí Bohu a koná len dobro. Kto miluje Boha, plní si svoje kresťanské povinnosti, pristupuje k sviatostiam, modlí sa a statočne pracuje. Kto miluje Boha, miluje aj blížneho, nenadáva, nerúha sa, neklebetí, neklame, neosočuje, nepodvádza, nekradne. Chlapec, ktorý miluje Pána Boha, má čistý vzťah k dievčatám. Nepohŕda nimi, nevysmieva sa im, neubližuje im, ale chráni a bráni ich česť a svätú čistotu. Taký chlapec je radosťou rodiny i celého kresťanského spoločenstva.

Miništrant má byť vzorom v kostole, najmä pri slávení svätej omše, ale aj pri iných liturgických obradoch. No má byť vzorom v správaní sa aj v škole a doma. Má byť úctivý k starším a pomáhať chorým. Lebo nežije sám, ale žije s ním Kristus, ktorý je Cesta, Pravda a Život, ktorý je vzorom všetkým i našim mladým kresťanom.

Jednou z dôležitých čností miništranta má byť čistota. Rozumieme ňou predovšetkým čistotu srdca vyvierajúcu z pevnej viery v Ježiša Krista a z vrúcnej lásky k nemu. Miništrant má byť čistý v myšlienkach, slovách i v skutkoch. Nečisté myšlienky sú príčinou straty posväcujúcej milosti. Miništrant sa nemá pozerať na neslušné časopisy, nemá sledovať nevhodné filmy ani televízne programy a nemá neslušne a vulgárne hovoriť. Svojich spolužiakov a kamarátov, ktorí používajú vulgárne slová, má napomínať, a ak to nepomôže, nestretávať sa s nimi. Miništrant sa nemá prehrešovať proti šiestemu prikázaniu, pamätajúc na slová sv. Pavla: A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého? V tomto zmysle má mať neobmedzenú dôveru k svojmu duchovnému otcovi vo sviatosti zmierenia. Nemá sa však prehrešovať ani proti ostatným Božím a cirkevným prikázaniam. Ak sa previní, má oľutovať svoj čin a svätou spoveďou obnoviť čistotu svojej duše, aby poslanie miništranta mohol vykonávať na osoh sebe aj ostatným. Miništrant je povinný zachovávať aj telesnú čistotu. Jeho šaty i obuv musia byť vždy čisté, vlasy upravené. Dôležitá je čistota rúk a nechtov. Upravený a čistý na duši i na tele má miništrant s radosťou plniť svoje miništrantské poslanie.

Poslanie miništranta nekončí službou pri oltári; miništrant všade, kam príde, rozdáva to, čo na svätej omši načerpal. Dolnokubínskych miništrantov vedie kaplán Tomáš.

Sestry Saleziánky

Sestry Saleziánky

Venujeme sa deťom a mladým nášho mesta. Konkrétne v mládežníckom stredisku DOMINIKA, v základných školách M. Kukučína, P. Škrabáka, v súkromnej škole – Jánoš a na Cirkevnej spojenej škole, tiež v rámci rôznych aktivít farnosti.

V Súkromnom centre voľného času Laura ponúkame rôzne krúžky, rovesnícke skupiny- stretká, pravidelné a nepravidelné aktivity, cez ktoré sa snažíme vštepovať deťom a mladým kresťanské hodnoty a sprevádzať ich v ich dozrievaní.

Súčasné zloženie komunity:

sr. Anna Jaňaková (direktorka)
sr. Anna Bartošová
sr. Matilda Pitáková
sr. Mária Svoreňová
sr. Anna Šutková
DETSKÝ ZBOR

DETSKÝ ZBOR

Detský zbor je určený deťom zo základných škôl; jeho jadro je tvorené predovšetkým deťmi, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie.

Hlavnou náplňou zboru je doprevádzanie detských svätých omší spevom a hudbou – každý štvrtok o 17:00 v kostole na Brezovci (nácvik o 15:45 v priestoroch kostola). Organizačne je detský zbor zastrešovaný SCVČ Laura; vedie ho sestra Viktória Vicáňová.

CIRKEVNÁ ŠKOLA

CIRKEVNÁ ŠKOLA

Prihláška do MŠ 
Riaditeľ Cirkevného gymnázia A. Radlinského vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest. Prihlášku je potrebné poslať do 11. júna 2024. Termín konania 2. kola prijímacej skúšky je 18. júna 2024. Viac informácií sa na stránke školy.
RUŽENCOVÉ BRATSTVO

RUŽENCOVÉ BRATSTVO

Je združenie duchovne zjednotených veriacich, ktorí uctievajú blahoslavenú Pannu Márii a modlitbou posvätného ruženca vyprosujú pre seba, Cirkev a svet, potrebné milosti a snažia sa o neustály pokrok v kresťanskej dokonalosti. 

Cieľom Ružencového bratstva (ďalej RB), je spása duší a šírenie úcty k Ružencovej Panne Márii prostredníctvom modlitby posvätného ruženca, ktoré udelil reholi Kazateľov (dominikánov) pápež sv. Pius V. dňa 17. septembra 1569 bulou Consueverunt Romani Pontifices. Okrem toho z moci svojho úradu, na večné časy poveril bratov dominikánov, aby rozširovali modlitbu posvätného ruženca v celej latinskej Cirkvi.

ČLENSTVO V RUŽENCOVOM BRATSTVE

 • pokrstený katolík, ktorý má minimálne deväť rokov, ktorý sa slobodne rozhodne vziať na seba práva a povinnosti člena RB.
 • každý člen, si môže slobodne vybrať jednu z troch foriem členstva, tzn. byť členom Svätého, Živého alebo Večného ruženca.
 • záväzky si plní každý sám za seba, ktoré ho síce neviažu pod hriechom, ale má sa usilovať o to aby nevznikol hriech z nedbanlivosti, či z pohŕdania duchovnými dobrami – nemôže tieto záväzky za neho plniť iná osoba (napr. nemôže sa desiatok modliť matka aj za seba, aj za svojho syna, či dcéru).
 • ak členovi (napr. Živého ruženca) už nevyhovuje táto forma modlitby, môže si zvoliť inú (napr. Svätý, alebo Večný), ktorú momentálne bude plniť zodpovedne (napr. počas pobytu v zahraničí, matky s malými deťmi, pripútaní na lôžko …).
 • vstupom do RB člen obdrží od horliteľa Preukaz člena RB podľa formy modlitby posvätného ruženca, ktorú si člen zvolil.
 • členstvo v RB nie je podmienené finančným príspevkom, avšak ktorýkoľvek člen RB môže formou milodaru prispievať do pokladne RB.
 • členstvo zaniká: smrťou člena, vystúpením, vylúčením.
 • člena je možné z RB vylúčiť:
 1. Ak dáva pohoršenie – tzn. Byť pre niekoho príležitosťou poklesku v morálnej alebo náboženskej oblasti (napr. vzťah slobodných ľudí žijúcich spolu bez sviatostného manželstva.
 2. Ak člen Živého ruženca 3 x za sebou bez vážneho dôvodu, teda z nedbanlivosti sa nezúčastní povinného spoločného stretnutia na modlitbe členov Živého ruženca v prvú nedeľu v mesiaci a odmietol návrh horliteľa RB, aby si zvolil inú formu modlitby posv. Ruženca (Svätý, alebo Večný), v ktorých nie je povinnosť mesačného stretnutia.

APOŠTOLÁT RUŽENCOVÉHO BRATSTVA

 • K apoštolátu členov patria: skutky duchovného a telesného milosrdenstva (návšteva chorých, podporovanie sociálne slabých rodín a pod.), podporovanie ružencového apoštolátu medzi deťmi a mládežou vo svojich rodinách a na pracoviskách.
 • členovia RB majú byť nápomocní vo farnosti (napr. zabezpečenie modlitby posvätného ruženca, upratovaním a výzdobou kostola, organizovaním pútí, distribúciou časopisov, spoločnými kultúrnymi podujatiami, prednáškami a pod.).

STANOVY RUŽENCOVÉHO BRATSTVA

Členovia RB sa riadia Stanovami Ružencového bratstva na Slovensku. Riadni členovia RB sú členmi dominikánskej rodiny a majú účasť na všetkých dobrách, milostiach i prísľuboch Panny Márie, daných tejto reholi.

Výsady a prísľuby Ružencového bratstva

 • osobitná ochrana Ružencovej Panny Márie,
 • spoluúčasť na modlitbe posvätného ruženca všetkých členov RB na celom svete a spolupodiel na duchovných plodoch aj po smrti.
 • spoluúčasť na dobrých skutkoch všetkých členov RB
 • spoluúčasť na duchovných dobrách, modlitbách, sv. omšiach a plodoch apoštolátu členov Rehole dominikánov.
 • spoluúčasť na úplných alebo čiastočných milostiach.
 • každý mesiac provinčný promótor slúži sv. omšu za živých a zosnulých členov Ružencových bratstiev na Slovensku.
 • všetci veriaci, ktorí sa pomodlia posvätný ruženec, môžu za obvyklých podmienok získať čiastočné alebo úplné odpustky.

Okrem toho môžu členovia RB na základe dekrétu Posvätnej Apoštolskej Penitenciárie z 11. januára 1969, za obvyklých podmienok získať plnomocné odpustky v nasledujúcich dňoch:

 • Deň vstupu do Ružencového bratstva
 • Veľká Noc
 • Obetovanie Pána – 2. februára
 • Zvestovanie Pána – 25. marca
 • Nanebovzatie Panny Márie – 15. augusta
 • Ružencová Panna Mária – 7. októbra
 • Nepoškvrnené počatie Panny Márie – 8. decembra
 • Narodenie Pána – 25. decembra

Viac informácii, ako aj celé stanovy RB nájdete na adrese Dominikánskeho Mariánskeho centra