Sviatosť birmovania

SVIATOSŤ BIRMOVANIA

ČO SÚ TURÍCE?

Turíce – Pentekostes majú svoj pôvod v židovskom národe. V knihe Levitikus sa uvádza tento deň ako slávnosť žatvy alebo ako deň potravín. Sviatok trval len jeden deň. Žatva sa začínala po Veľkej noci a končila sa Turícami. Podľa knihy Exodus bola to slávnosť žatvy (Dt 16,9), teda po našom dožinky. Slávnosť sa konala na 50. deň po Veľkej noci. Ináč sa tento sviatok nazýval aj sviatok týždňov, kedy sa obetovali prvotiny úrody, preto aj deň „prvotín“ (Nm 28,26). Až neskoršie sa snažili Židia dať tomuto sviatku duchovnú podstatu a začali ho označovať ako „deň vydania Zákona“. Pri tejto jednodennej slávnosti bola predčítaná kniha Rút.

Kresťanská cirkev pretvorila tento deň na slávnosť „založenia cirkvi“, pretože v tento deň, teda na prvé kresťanské Turíce, na 50. deň po kresťanskej Veľkej noci bol zoslaný Duch Svätý.
 Kresťanské Turíce – darovanie Ducha so sprievodnými znakmi: vetrom a ohňom sa situuje do predĺženej línie starozákonných teofánii. Je tu dvojnásobný zázrak: apoštoli zvelebujú Boha rôznymi jazykmi, čo znamená všeobecné povolanie do Cirkvi, lebo títo poslucháči pochádzajú z najrozličnejších krajín (Sk 2,5-11). Ďalej je to vyliatie Ducha, napĺňa sa proroctvo: V posledných časoch bude Duch daný všetkým (Joel 3,1-5; Ez 36,27). Predchodca ohlási prítomnosť toho čo má krstiť Duchom Svätým (Mk 1,8). Ježiš týmto potvrdil predpovede prorokov: „Vy budete pokrstení Duchom Svätým o niekoľko dní“ (Sk 1,5). Turíce sú plnosťou Paschy. Rozdelenie, ktoré sa stalo v Babeli (Gn 11,1-9), nachádza tu svoj protiklad a svoj koniec.

Sviatosť birmovania má byť osobnými Turícami pre každého kresťana, kedy prijme Ducha Svätého.

KTO JE DUCH SVÄTÝ?

Je mnoho nesprávnych názorov na totožnosť Svätého Ducha. Niektorí vnímajú Svätého Ducha ako mystickú silu. Iní chápu Svätého Ducha ako neosobnú moc, ktorú Boh dáva k dispozícii nasledovníkom Krista. Čo hovorí Biblia o totožnosti Svätého Ducha? Jednoducho povedané – Biblia hovorí, že Svätý Duch je Boh. Biblia tiež hovorí, že Svätý Duch je Osoba, Bytosť s myslením a vôľou.

Čím je duša pre telo, tým je Duch Svätý pre kresťana. On je vnútornou hybnou silou jeho života. Ani to, že dýchame, kráčame, žijeme, si väčšinou neuvedomujeme, je v nás „dych života“, povedané biblicky. Podobne aj to, že sa modlíme, že nám napadnú myšlienky dobra, že sa v nás zrodí túžba zriecť sa pohodlia a niekomu pomôcť, je prejavom tichej, ale účinnej prítomnosti Ducha Svätého v nás. Keď sa modlíme, to on sa modlí v nás, dokonca aj keď je naša myseľ sústredená na iné veci. On sa prihovára Bohu nevysloviteľnými vzdychmi a volá Abba, Otče. Duchovný život znamená vedome spojiť svoje myšlienky, city, svoju vôľu s pôsobením Ducha Svätého v nás. Je to niečo ako tanec: my sa hýbeme, celí sa doň vkladáme, no rytmus nám udáva hudba. V duchovnom živote je to plne naše konanie, zapájame náš rozum a vôľu, ale vnútorný rytmus udáva Duch Svätý.

ČÍM NÁS CHCE OBDAROVAŤ DUCH SVÄTÝ?

Dar múdrosti: Duch Svätý nám pomáha, aby sme v Bohu videli najvyššie dobro a svoje šťastie. Človek, ktorý nemá alebo nepoužíva dar múdrosti, často zamieňa stvorenie so Stvoriteľom, svoj cieľ vidí v stvorených veciach a od nich očakáva blaženosť. Človek, ktorý má a používa dar múdrosti, posudzuje všetko spod zorného uhla večnosti a jasne chápe, že aj zlé veci v živote (neúspech, utrpenie atď.), ak ich znášame z lásky k Bohu, nám môžu poslúžiť pre budúce šťastie v nebi.

Dar rozumu: ním chápeme zmysel života a vieme rozoznať dobro od zla. Otvára nám pravý zmysel Svätého písma a liturgických obradov. Umožňuje nám pochopiť kto je Ježiš a čo pre nás urobil. Dar rozumu spôsobuje, že aj tí najjednoduchší ľudia (dokonca i deti) dokážu chápať Božie pravdy.

Dar rady: pomáha nám nájsť správne riešenie svojich i cudzích problémov. Často stojíme pred dilemou ako sa rozhodnúť. Vďaka daru rady, ktorý nám udeľuje Duch Svätý nemusíme ľutovať svoje rozhodnutia.

Dar sily: pomáha nám žiť podľa našej viery aj napriek ťažkostiam. Umožňuje nám hrdinské činy. Dáva nám odvahu postaviť sa zoči-voči našim nepriateľom a nepriateľom Boha.

Dar poznania (vedomosti): pomocou tohoto daru hľadáme a prijímame pravdu. Tento dar viac pôsobí na srdce než na rozum. Ním poznávame (zakusujeme) Božiu lásku, presviedčame sa o nej. Človek, obdarený darom poznania má osobitnú schopnosť poznávať a konať, čo slúži na Božiu slávu, na spásu seba i blížneho.

Dar nábožnosti: nám pomáha žiť v priateľstve s Pánom Bohom. Vzbudzuje v nás túžbu po modlitbe ako aj úctu a dôveru k Bohu.

Dar bázne voči Bohu: nás vedie k tomu, aby sme pokorne a s úctou prijímali Božiu vôľu. Vďaka tomuto daru si dokážeme uvedomiť ohavnosť hriechu ako aj Boží majestát. Máme strach z toho, že by sme sa mohli od Boha navždy odlúčiť.

Časté otázky
Pokyny pre rodičov a birmovných rodičov: