Sviatosť manželstva

PREDMANŽELSKÁ PRÍPRAVA SNÚBENCOV

Prosíme snúbencov, ktorí sa rozhodli uzavrieť sviatostné manželstvo v našej farnosti, o splnenie týchto požiadaviek:

.  V prípade, že sa rozhodnete uzavrieť sviatostné manželstvo, nezabudnite si ako prvé prísť zarezervovať termín sobáša na farskom úrade. (minimálne 6 mesiacov pred požadovaným termínom). Na farskom úrade sa dozviete všetky potrebné informácie o ďalšom postupe.

.  K sobášu je potrebný originál krstného listu, ktorý nemôže byť starší ako 3 mesiace.

.  Ak už boli snúbenci civilne sobášení, prinesú namiesto štátnej zápisnice potvrdenie o uzavretí civilného manželstva.

.  V prípade, že jeden zo snúbencov je vdovec/vdova, prinesie so sebou doklad o smrti manžela/manželky.

.  Ak  ide o snúbencov, ktorých predchádzajúce manželstvo uznal cirkevný súd za neplatné, prinesú so sebou aj rozsudok cirkevného súdu.

.  V prípade, že ide o snúbencov, ktorých predchádzajúce rozvedené civilné manželstvo možno podľa cirkevného práva považovať za neplatné, prinesú so sebou aj rozsudok štátneho súdu.

.  Ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalé bydlisko v našej farnosti, všetky administratívne náležitosti snúbenci vybavia vo farnosti trvalého bydliska jedného zo snúbencov.

Po príchode na farský úrad sa spíše cirkevná sobášna zápisnica a dohodne sa termín sobáša. Snúbenci sú povinní absolvovať predmanželskú prípravu, ktorá v našej farnosti prebieha podľa nižšie uvedeného programu. Účasť na náukách si dajú potvrdiť prednášateľom. Prosíme snúbencov, aby pred uzavretím manželstva pristúpili k sviatosti zmierenia. Žiadame snúbencov, aby manželstvo neuzatvárali v piatok a v pôstnom a v adventnom období.

Predmanželské náuky obsahujú tieto témy:

 • Základné modlitby a sviatosti
 • Vierouka
 • Stretnutie s lekárom a psychológom
 • Manželstvo a spiritualita v manželstve
 • Desatoro
 • Sobášne obrady
Časté otázky
TERMÍNY PREDMANŽELSKÝCH PRÍPRAV

Náuky sa konajú na Farskom úrade o 8.00 hod. takto:

13. 01. 2024 Manželstvo I. (spiritualita, Desatoro), Stretnutie so psychológom.
03. 02. 2024 Manželstvo II. (sviatosti, vierouka). Stretnutie s lekárom.
02. 03. 2024 Manželstvo I. (spiritualita, Desatoro), Stretnutie so psychológom. 
06. 04. 2024 Manželstvo II. (sviatosti, vierouka). Stretnutie s lekárom.
04. 05. 2024 Manželstvo I. (spiritualita, Desatoro), Stretnutie so psychológom. 
01. 06. 2024 Manželstvo II. (sviatosti, vierouka). Stretnutie s lekárom.
29. 06. 2024 Manželstvo I. (spiritualita, Desatoro), Stretnutie so psychológom. 
31. 08. 2024 Manželstvo II. (spiritualita, Desatoro), Stretnutie s lekárom. 
05. 10. 2024 Manželstvo I. (sviatosti, vierouka). Stretnutie so psychológom.
02. 11. 2024 Manželstvo II. (spiritualita, Desatoro), Stretnutie s lekárom. 
30. 11. 2024 Manželstvo I. (sviatosti, vierouka). Stretnutie so psychológom.

 

 

MANŽELSKÉ PREKÁŽKY
 • Rozlučujúce prekážky robia sviatosť manželstva neplatnou. Sú buď Božieho práva, alebo cirkevného práva. Od rozlučujúcich prekážok Božieho práva nemôže dišpenzovať (oslobodiť) ani Cirkev. Od prekážok cirkevného práva môže dišpenzovať Cirkev a len potom je možné prijať sviatosť manželstva.
 • Rozlučujúce prekážky Božieho práva
 • Iný, pred Bohom právoplatne jestvujúci manželský zväzok.
 • Neschopnosť k úkonu manželského spojenia existujúca v čase prijatia sviatosti manželstva.
 • Pokrvenstvo priamej línie (otec – dcéra – vnučka …) a druhý stupeň bočnej línie (brat – sestra)
 • Rozlučujúce prekážky cirkevného práva
 • Nedostačujúci vek. Podľa cirkevného práva muž 16 rokov a žena 14 rokov. U nás musíme rešpektovať vek dospelosti 18 rokov.
 • Sobáš katolíka s nepokrsteným.
 • Diakonská a kňazská vysviacka a sviatostný sľub čistoty.
 • Pokrvenstvo bočnej línie do štvrtého stupňa včítane (bratancove deti – prabratanci).
 • Švagrovstvo v priamej línii.
 • Zločin zavraždenia jedného z manželov, aby sa pozostalý manžel mohol oženiť so svojou spoluvinníčkou alebo manželka so svojim spoluvinníkom.
 • Únos.
 • Verejná mravopočestnosť zneplatňuje manželstvo v prvom stupni priamej línie medzi mužom a dcérou ženy, s ktorou žije a opačne.
 • Osvojenie (adopcia) zneplatňuje manželstvo v priamej línii (muž si nemôže vziať za manželku dievča, ktoré adoptoval za dcéru) a v druhom stupni bočnej línie (osvojený chlapec si nemôže vziať nevlastnú sestru).
 • Prinútenie alebo strach (ak je niekto fyzicky alebo psychicky donútený k manželstvu s osobou, ktorú nijako nechce).
 • Miešané manželstvo – katolík s nekatolíkom, ale pokrsteným. Pre katolíka je platné sviatostné manželstvo len vtedy, ak ho uzavrie podľa predpísanej cirkevnej formy, pred príslušným zástupcom Cirkvi a pred dvoma svedkami.